• KALENDARZ MATURZYSTY  LO MS w Stężycy - aktualizacja

     

    Rok szkolny 2020/2021

     

    1. Spotkanie uczniów klas maturalnych z dyrektorem szkoły (PZE) w celu omówienia  procedur i przebiegu egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 -  wrzesień 2020 r.

    2. Zapoznanie się z harmonogramem przeprowadzenia egzaminu maturalnego podanym przez dyrektora CKE na stronie internetowej CKE www.cke.edu.pl -  wrzesień 2020 r.

    3. Złożenie przez uczniów :

    a) wstępnej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego - do 30.09.2020r.

    b) dokumentacji uprawniającej  do przystąpienia do egzaminu w warunkach i w formie dostosowanej do indywidualnych potrzeb wraz z opinią/orzeczeniem z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub zaświadczeniem  od lekarza specjalisty - do 30.09.2020 r. Wyjątek stanowią absolwenci chorzy lub niesprawni czasowo, którzy zaświadczenie o stanie zdrowia mogą złożyć w terminie późniejszym.

     

    TERMIN ZŁOŻENIA OSTATECZNEJ DEKLARACJI: 07.02.2021 r.

     

    5. Zapoznanie się z harmonogramem części ustnej egzaminu maturalnego –

    od  04.03.2021 r.

    6. Zapoznanie się z treścią komunikatu  dyrektora CKE dotyczącego materiałów przyborów pomocniczych, z jakich można korzystać w czasie części pisemnej egzaminu – na miesiąc  przed egzaminem.

    7. Egzamin maturalny w terminie głównym (część pisemna):

    4.05.2021 - godz. 9.00 język polski pp (sala 11)

    5.05.2021- godz. 9.00 matematyka pp (sala 11)

    6.05.2021 - godz. 9.00 język angielski pp (sala 13)

    7.05.2021 - godz. 9.00 język angielski pr (sala 13)

    11.05.2021 - godz. 9.00 matematyka pr (sala 13)

    12.05.2021 - godz. 9.00 biologia pr (sala 13)

    13.05.2021 - godz. 9.00 geografia pr (sala 13)

    8. Egzamin maturalny w terminie dodatkowym (część pisemna):

    01-16.06.2021 r.

    9. Termin wydania zdającym świadectw maturalnych: 05 lipca 2021 r.

    10. Złożenie pisemnego oświadczenia o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu do 12.07.2021 r.

    11. Egzamin maturalny w terminie poprawkowym:

    • część pisemna – 24.08. 2021 r. (wtorek), godz. 9.00

    12. Odbiór świadectw maturalnych (po sesji poprawkowej):  10.09.2021 r.

     

     

  • Kontakty

   • Zespół Kształcenia i Wychowania w Stężycy
   • zkiwstezyca@gminastezyca.pl
   • ul.Abrahama 2, 83-322 Stężyca
   • 58 684 33 10
   • piot_ras@wp.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych