• Jak motywować uczniów do nauki zdalnej:

     DRODZY_RODZICE(1).pdf

     DRODZY_UCZNIOWIE.pdf

     W związku z nauką zdalną części uczniów naszego zespołu zmianie ulegają godziny pracy pedagoga szkolnego:

     - dyżury w szkole:

     poniedziałek 8.30 - 13.30

     środa 12.00 - 16.00

     piątek 8.30 - 13.30

     - dyżury online:

     wtorek 11.00 - 13.00, 16.00 - 18.00

     czwartek 11.00 - 13.00, 16.00 - 18.00

     W czasie dyżurów online p. Olina oddzwoni na podany  przez Librusa nr telefonu.

     -------------------------------------------

     Dobra rada przed egzaminem:

     --------------------------------------------------

     Sprawdź, czy dobrze gospodarujesz czasem w ciągu dnia

     ------------------------------------------------------------------------------

     -----------------------------------------------------------------------

     BEZPIECZEŃSTWO NA LEKCJACH ONLINE

     ---------------------------------------

     -------------------------------

     POMOC I WSPARCIE W SYTUACJACH TRUDNYCH

     --------------------------------

     Zasady_bezpiecznego_korzystania_przez_uczniow_z_urzadzen_mobilnych.pdf

     -------------------------------

     WAŻNE INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

              

     ----------------------------------------------------------------------

     Rola i zadania pedagoga szkolnego

     Pedagog szkolny organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz instytucjami pozaszkolnymi.

    • Do zadań pedagoga należy:

     • pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy,
     •  uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą,
     •  analiza wyników nauczania i ocen zachowania,
     •  przedstawianie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące młodzież,
     •  wspieranie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
     •  prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
     •  koordynowanie działań profilaktyczno-wychowawczych,
     • współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych, 
     • współdziałanie z policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie regulaminu szkoły lub prawa),
     • działanie na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

     Zapraszam wszystkich chętnych do współpracy lub potrzebujących pomocy lub wsparcia codziennie wg harmonogramu pracy pedagoga  gabinet 207,   II piętro

     Bezpieczenstwo_w_Internecie_i_cyberprzemoc_informacje_dla_rodzicow.docx

      

  • Kontakty

   • Zespół Kształcenia i Wychowania w Stężycy
   • zkiwstezyca@gminastezyca.pl
   • ul.Abrahama 2, 83-322 Stężyca
   • 58 684 33 10
   • piot_ras@wp.pl
 • Galeria zdjęć

  • Dzień Chłopaka w internacie
  • wycieczka 5c
  • Sprzątanie świata
  • Święto ziemniaka
  • Mistrzostwa Polski w Sportowym Tańcu Nowoczesnym
  • rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
  • zakończenie roku szkolnego 2019-20
  • pożegnanie klas ósmych
  • Rodno Mowa 2020
  • egzamin ósmoklasisty
  • Dzień Ziemi 3a
  • Konkurs na portret Eugeniusza Kwiatkowskiego