• Rola i zadania pedagoga szkolnego

      

     Pedagog szkolny organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną
     i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas
     i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz instytucjami pozaszkolnymi.

    • Do zadań pedagoga należy:

     • pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy,
     •  uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą,
     •  analiza wyników nauczania i ocen zachowania,
     •  przedstawianie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące młodzież,
     •  wspieranie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
     •  prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
     •  koordynowanie działań profilaktyczno-wychowawczych,
     • współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych, 
     • współdziałanie z policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie regulaminu szkoły lub prawa),
     • działanie na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

     Zapraszam wszystkich chętnych do współpracy lub potrzebujących pomocy lub wsparcia codziennie wg harmonogramu pracy pedagoga  gabinet 207,   II piętro

      

  • Kontakty

   • Zespół Kształcenia i Wychowania w Stężycy
   • zkiwstezyca@gminastezyca.pl
   • ul.Abrahama 2, 83-322 Stężyca
   • 58 684 33 10
   • piot_ras@wp.pl
 • Galeria zdjęć

  • Promyki w UG
  • pomóż zwierzakowi
  • patriotyczne dekoracje
  • Święto Niepodległości
  • turniej tenisa stołowego
  • Akcja Zapałka
  • spotkanie z policjantem w przedszkolu
  • Szkoła pamięta
  • awans pilkarz
  • Wycieczka do Ogrodu Botanicznego
  • Zuchowy biwak
  • zabawy z kasztanami