• DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

   • Zespół Kształcenia i Wychowania w Stężycy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony Internetowej Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy..

    Data publikacji strony internetowej: 2019-09-27. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-04.

    Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
    • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
    • Udostępnione materiały wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej,
    • Elementy nawigacyjne polegają na ich właściwościach zmysłowych,
    • Na stronie nie określono prawidłowej wartości gromadzących informacje,
    • Dla informacji brak właściwej relacji,
    • Na stronie internetowej nie przedstawiono zrozumiałej kolejności przedstawianych treści,
    • Elementy nawigacyjne polegają na właściwościach zmysłowych,
    • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
    • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
    • W przypadku automatycznie aktualizowanej treści nie zostały wdrożone rozwiązania pozwalające na pauzę, zatrzymanie i ukrywanie,
    • Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów,
    • Nie określono celu linku w kontekście,
    • Brak rozwiązań pozwalających na identyfikację błędu wejściowego.
    Wyłączenia:
    • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

    Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-22. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

    Skróty klawiaturowe

    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Karasiński, piot_ras@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 508045958. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Dostępność architektoniczna

    1. Budynek główny 2 wejścia + 1 ewakuacyjne, hala 1 wejście główne + 3 ewakuacyjne, przedszkole - 2 wejścia główne + 5 ewakuacyjne. Kontrole w postaci: wejścia na kartę - brak, ochrona - portiernia przy wejściu głównym do budynku szkoły; dostępność: parter + niskie schody z podjazdem dla wózków przy głównych wejściach.
    2. Opis dostosowań, np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych – brak.
    3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych (czy są/liczba miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych - brak).
    4. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach - nie jest uregulowane.
    5. Informacje o miejscu i sposobie skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line. Nie ma osoby przeszkolonej z języka migowego i nie można „zamówić” tłumacza przed wizytą – nie.

    Aplikacje mobilne

    Nie udostępniamy aplikacji mobilnych.

  • Kontakty

   • Zespół Kształcenia i Wychowania w Stężycy
   • zkiwstezyca@gminastezyca.pl
   • ul.Abrahama 2, 83-322 Stężyca 83-322 Stężyca Poland
   • 58 684 33 10
   • piot_ras@wp.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych